Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 128 /2016 z dnia 21.10. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1 Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze-Wola

Budynek sklepu   usytuowanym na działce nr 258/3

  Budynek jednokondygnacyjnym
o pow. 95 m² oraz grunt o pow.500 m ²
Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za
95 m² powierzchni użytkowej budynku

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 120 /2016 z dnia 12.09. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

Działka zabudowana
nr 356
kw nr
ZA1Z/00052707/1

pow. 0,87 ha

Działka o pow. 0,87 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym o pow. użyt. 526 m²   budynkami murowanymi o pow. użyt. 47,20m² i 18,00m² , ogrodzenie 164mb oraz drzewostan.  

Prowadzenie działalności gospodarczej 159.950,00 zł
2

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Działka zabudowana
nr 59/2
kw nr
ZA1Z/00102718/7
pow. 0,44 ha

Działka o pow. 0,44 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym o pow. użyt. 361,80 m²   budynkami murowanymi o pow. użyt. 57,70m²  i 23,70m² oraz drzewostan

Prowadzenie działalności gospodarczej 141.300,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.1774 z późn. zm. ) upływa z dniem 2.11.2016 r.

Stary Zamość , 12.09.2016  

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

- podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 8 sierpnia 2016 r w prasie , na stronie BIP, tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Udrycze-Koniec – 285/349 części ha z działki nr 955 o powierzchni 3,49 ha - wywoławcza wysokość czynszu 1,80 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14.10. 2016 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

            W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 10.10.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

- uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Stary Zamość , 12.09.2016

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ zmienia  treść  ogłoszenia z dnia 31.08.2016 r. o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych  stanowiących własność Gminy Stary Zamość w ten sposób że wykreśla z treści ogłoszenia „5. Udrycze-Koniec – 285/349 części ha z działki nr 918 o powierzchni 3,49 ha - wywoławcza wysokość czynszu 1,80 q pszenicy rocznie”. 

Stary Zamość , 31.08.2016 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r.  poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

–        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 8 sierpnia 2016 r w prasie , na stronie BIP, tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 0,70 ha z  działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha

- wywoławcza wysokość czynszu 1,89 q pszenicy rocznie.

2. Stary Zamość – 0,47 ha z  działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha

- wywoławcza wysokość czynszu 1,19 q pszenicy rocznie.

3. Udrycze-Koniec – 0,80 ha z działki nr  912/5 o powierzchni 8,28 ha

- wywoławcza wysokość czynszu 2,37 q pszenicy rocznie

4. Udrycze-Koniec – 153/189 części ha z działki nr 918 o powierzchni 1,89 ha

- wywoławcza wysokość czynszu 3,99 q pszenicy rocznie

5. Udrycze-Koniec – 285/349 części ha z działki nr 918 o powierzchni 3,49 ha

- wywoławcza wysokość czynszu 1,80 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7.10. 2016 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

            W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 3.10.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-  żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-  uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Stary Zamość , 24.08.2016

OGŁOSZENIE

 

o przetargu na sprzedaż urządzeń linii przesyłowej transportu zboża do rozbiórki znajdująca się w budynku magazynu zbożowego w miejscowości Wierzba.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń linii przesyłowej transportu zboża konstrukcji metalowej do rozbiórki znajdującej się w budynku (po byłym GS SCh ) na działce nr 102/1 położonej w miejscowości Wierzba ,stanowiącej własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest urządzenie przesyłowe do transportu ziarna konstrukcji metalowej ( dwa ciągi na słupach podporowych zakończone rurami bez silników i ciąg wmontowany w podłogę , 2 kosze zsypowe ). Urządzenia można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Linia przesyłowa zboża z demontażem przez nabywcę – cena wywoławcza  za 4 sztuki wynosi 1576,0 zł

     

            Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 5 września 2016 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej linii przesyłowej ( szt.4 )  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

            Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

            Umowa sprzedaży linii przesyłowej do demontażu zostanie zawarta w terminie do 12 września 2016 r. Uchylenie się osoby , która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie , spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

            Demontażu linii przesyłowej wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 września 2016 r.