I przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 30 m² znajdujących się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 w obrębie Wierzba wraz z przyległym gruntem

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość, stanowiącym własność Gminy Stary Zamość. Pomieszczenia przeznaczone są na działalność w zakresie prowadzenia usług stomatologicznych przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość.

Opis przedmiotu przetargu:

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 30 m², znajdujące się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 w miejscowości Wierzba, przeznaczone na działalność w zakresie prowadzenia usług stomatologicznych, na podstawie umowy z NFZ, przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość a także przyległy grunt o pow. 220 m².

2. Przedmiotem przetargu są następujące pomieszczenia/części pomieszczeń:

– gabinet dentystyczny – 14,5 m²

– część poczekalni – 6 m²

– przejście korytarzami do innych pomieszczeń – 3 m²

– część pokoju socjalnego – 3 m²

– część wc – 2 x 1 m²

– część magazynku – 1,5 m²

3. Ww. budynek usytuowany jest na działce nr 110 w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość.

Przedmiot przetargu wolny jest od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00010532/7.

4. Przedmiot przetargu został ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu wywieszonym w dniu 16.02.2023 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Wierzba. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 17.02.2023 r.

5. Wywoławcza wysokość czynszu najmu: miesięcznie 1 000 zł brutto za całą powierzchnię pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu.

Dodatkowe informacje:

– Umowa obowiązywać będzie od dnia 04.05.2023 r. na czas nieokreślony.

– Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do udzielania podstawowych usług zdrowotnych w przedmiocie przetargu niezwłocznie tj. od 04.05.2023 r.

– Czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, publikowanym przez GUS. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

– Najemca poza czynszem zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich opłat i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotu najmu, a w szczególności kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz stałych odpadów komunalnych, wywozu nieczystości i odpadów medycznych, podatków, remontów i napraw bieżących, ubezpieczenia oraz opłat za inne media (m.in. energia i gaz) na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z dostawcą usług.

– Odśnieżanie i sprzątanie obiektu oraz terenu będącego przedmiotem przetargu należeć będzie do Najemcy.

– Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu ani jego części osobie trzeciej do używania oraz podnajmować bez wyrażonej na piśmie zgody Wynajmującego. Najemca po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego może podnajmować pomieszczenia w lokalu tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym usługi zdrowotne.

– Za ewentualne adaptacje (budowa ścianek działowych wymaga pisemnej zgody Wynajmującego), zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt, w tym medyczny odpowiedzialny jest Najemca zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i finansowym.

– W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu stomatologa.

– Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 05.04.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu stomatologa.

– Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 05.04.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oświadczenie, że zapewnią w lokalu świadczenie nieodpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki stomatologicznej na podstawie umowy z NFZ.

– Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza.

            Przetarg ustny na wynajem w/w pomieszczeń odbędzie się w dniu
14 kwietnia 2023 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość – według stanu na dzień 05.04.2023 r.

2.wpłata wadium w wysokości 20 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 05.04.2023 r.na konto Urzędu Gminy Stary Zamość       nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku zaksięgowania wpłaconej kwoty wadium na koncie Urzędu Gminy Stary Zamość w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub osobiście w Urzędzie Gminy Stary Zamość.

 

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

Skip to content