Deklaracja dostępności

Gmina Stary Zamość zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Stary Zamość: https://www.staryzamosc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

  • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących.
  • na stronie znajdują się pliki do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Michalak, info(@)staryzamosc.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmina Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość

Do budynku prowadzi wejście od drogi krajowej nr 17. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się dzwonek do przywołania obsługi w celu pomocy wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Na parterze i piętrze znajdują się korytarze przez który może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza na parterze prowadzą schody na piętro. W budynku nie ma windy.

Toalety znajdujące się na parterze, na wprost klatki schodowej oraz na piętrze w środkowej części korytarza nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W gminie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

 

Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w suterenie  budynku Urzędu Gminy w Starym Zamościu. Wejście do pomieszczeń Biblioteki nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Natomiast samo poruszanie się po pomieszczeniach biblioteki na wózku inwalidzkim jest już możliwe. W skorzystaniu ze  zbiorów pomaga bibliotekarz.  Biblioteka nie posiada zaplecza higieniczno-sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumaczy języka migowego. Nie posiadamy  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Filia Biblioteczna w Udryczach mieści się w budynku Domu Ludowego na parterze. Budynek posiada wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Możliwy jest wjazd do budynku na wózku inwalidzkim (pochylnia) oraz poruszanie się po bibliotece, w skorzystaniu ze  zbiorów pomaga bibliotekarz. Budynek posiada zaplecze higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumaczy języka migowego. Nie posiadamy  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.