Infrastruktura

Gmina Stary Zamość

Sieć drogową na obszarze gminy stanowią:

– droga krajowa nr 17 relacji Warszawa – Lublin – Zamość – Hrebenne (granica państwa), zaliczana do sieci dróg międzynarodowych E-372, stanowiąca główną sieć komunikacyjną łączącą gminę z miastem powiatowym, wojewódzkim, sąsiednim powiatem oraz stolicą;

– droga wojewódzka nr 843 relacji Zamość – Skierbieszów przebiegająca wschodnią granicą fragmentu gminy i posiadająca marginalne znaczenie dla skomunikowania jej obszaru;

– drogi powiatowe stanowią dogodne powiązania komunikacyjne i transportowe z sąsiednimi gminami;

– drogi gminne: 19 odcinków dróg gminnych układu podstawowego (Gp) o łącznej długości 50,47 km oraz 27 odcinków dróg gminnych układu uzupełniającego (Gu) o łącznej długości 33,56 km stanowiących wewnętrzne połączenie sołectw i obszarów rolnych, a także połączenia z układem dróg wyższego rzędu.

Droga krajowa, wojewódzka oraz sieć dróg powiatowych, dobrze komunikuje obszar gminy z sąsiednimi gminami oraz województwem i krajem. Transport towarowy i komunikację osobową tranzytową, a także wewnętrzną (np. transport szkolny), generują drogi układu ponadgminnego. Sieć dróg gminnych jako układ uzupełniający mają niewielki wpływ na komunikację zewnętrzną gminy, a jedynie na obsługę terenów zabudowy wiejskiej oraz obszarów rolnych i leśnych gminy.

Żadna z dróg na obszarze gminy nie posiada pasa drogowego odpowiadającego obowiązującym przepisom szczegółowym. W związku z powyższym brak jest warunków na modernizację profilu poprzecznego drogi czy ulicy, prawidłowego odwodnienia jezdni, urządzenia poboczy, a także realizację tras rowerowych czy ciągów pieszych na obszarach zwartej zabudowy. Jedynie nawierzchnia drogi E-372 posiada konstrukcje jezdni pozwalającą na ruch samochodów ciężarowych. Stan techniczny nawierzchni wielu odcinków dróg powiatowych nie odpowiada wytrzymałości wymaganej dla samochodów o wyższym tonażu, a brak utwardzonych poboczy utrudnia ruch na drogach. Na samorządzie gminnym spoczywa obowiązek budowy, modernizacji i bieżącego utrzymania we właściwym stanie technicznym dróg gminnych.

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa na terenie gminy Stary Zamość jest bardzo dobrze rozwinięta. Obszar gminy został niemal w całości zwodociągowany przez dwa duże wodociągi grupowe (wodociąg Udrycze, wodociąg Wierzba) oraz jeden wodociąg lokalny (wodociąg Krasne). Pozostała część zabudowy rozproszonej bądź kolonijnej zaopatruje się w wodę z ujęć lokalnych kopanych, bądź studni wierconych przez pojedyncze gospodarstwa lub grupowo. Gmina Stary Zamość eksploatuje ujęcia wody, w tym studnie wód podziemnych, wraz ze stacjami redukcyjnymi, przepompowniami i sieciami wodociągowymi dostarczającymi wodę mieszkańcom 19 sołectw w gminie Stary Zamość. Gmina Stary Zamość nie prowadzi innych rodzajów działalności.

Tabela 1. Wykaz sołectw, dla których Gmina świadczy usługi dostawy wody.

 

L.p. Miejscowość Ujęcie wody Wodociąg
1 Borowina Wierzba Wierzba
2 Chomęciska Duże I Wierzba Wierzba
3 Chomęciska Duże II Wierzba Wierzba
4 Chomęciska Małe Wierzba Wierzba
5 Krasne Krasne Krasne
6 Majdan Sitaniecki Wierzba Wierzba
7 Nowa Wieś Wierzba Wierzba
8 Podkrasne Wierzba Wierzba
9 Podstary Zamość Wierzba Wierzba
10 Podstary Zamość – Doły Wierzba Wierzba
11 Stary Zamość Wierzba Wierzba
12 Stary Zamość – Gościniec Kmicica Wierzba Wierzba
13 Udrycze – Kolonia Udrycze-Wola Udrycze
14 Udrycze – Koniec Udrycze-Wola Udrycze
15 Udrycze – Wola Udrycze-Wola Udrycze
16 Wierzba Pierwsza Wierzba Wierzba
17 Wierzba Druga Wierzba Wierzba
18 Wisłowiec Udrycze-Wola Udrycze
19 Wisłowiec – Kolonia Udrycze-Wola Udrycze

W 2020 roku woda dostarczana była do 1652 gospodarstw domowych. Gmina posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wody podziemnej na potrzeby wodociągów grupowych: w m. Udrycze (ujęcie w m. Udrycze – Wola), w m. Krasne (ujęcie w m. Krasne), „Stary Zamość” (ujęcie w m. Wierzba) – pozwolenia zostały wydane przez Starostę Zamojskiego i są ważne od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 1 czerwca 2035 r. Gmina eksploatuje 3 ujęcia wody, w tym 6 studni wód podziemnych oraz 3 przepompownie i 2 stacje redukcyjne. Przepompownie znajdują się w miejscowościach: Podkrasne, Wierzba oraz Wisłowiec, a stacje redukcyjne w miejscowościach Udrycze-Koniec i Majdan Sitaniecki.

Wodociąg „Stary Zamość” zasilany z ujęcia wody podziemnej w m. Wierzba.

Wodociąg został oddany do eksploatacji w 1989 r., niektóre miejscowości
w latach późniejszych ( w tym sołectwo Wierzba II z wodociągiem z 1975 r.).

Ogólna długość w/w wodociągu wynosi 68,04 km, który został wykonany rur PCV (67,275 km) i PE (0,765km).

Źródłem wody są dwie studnie głębinowe:

pierwsza wykonana w 1975 r. ( głębokość 110 m).
druga studnia oddana do użytku w styczniu 2014 r. ( głębokość 98 m).

Należy podkreślić iż ujęcie wody podziemnej „Wierzba” wyposażone jest w dwa chloratory typu C52 na roztwór podchlorynu sodu (jeden awaryjny) a w 2019 r. na ujęciu wykonano montaż sterylizatora AM3 (Lampa UV) do dezynfekcji wody.

Wodociąg „Udrycze” zasilany z ujęcia wody podziemnej w m. Udrycze-Wola.

Wodociąg został oddany do eksploatacji w 1976 r. Ogólna długość wodociągu wynosi 42,6 km. Sieć została wykonana z rur PCV i PEHD – 40,1 km oraz ze stali – 2,5 km.

Ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe pracujące na zmianę w cyklu dwutygodniowym:

pierwsza o głębokości 130 m, którą wybudowano w 1974 r.
druga studnia awaryjna (głębokość 142 m) z 1982 r.

Wspomniane ujęcie wyposażone jest w dwa chloratory typu C51 na roztwór podchlorynu sodu (jeden awaryjny). Ponadto w 2020 r. został zakupiony sterylizator AM3 (Lampa UV)

do dezynfekcji wody, którego montaż planuje się na 2021 r.

Wodociąg „Krasne” zasilany z ujęcia wody podziemnej w m. Krasne.

Wodociąg został oddany do eksploatacji w 1978 r. Ogólna jego długość wynosi 3,5 km. Sieć wykonana została w całości ze stali.

Źródłem wody są dwie studnie głębinowe:

pierwsza o głębokości 80 m wykonana w 1975 r.
druga o głębokości 80 m- oddana do użytku w styczniu 2015 r.

Warto dodać iż w celu dezynfekcji wody, ujęcie wyposażono w chlorator typu C51. Ponadto w 2020 r. został zakupiony sterylizator AM3 (Lampa UV) do dezynfekcji wody, którego montaż planuje się na 2021 r.

Na terenie gminy Stary Zamość znajduje się około 1742 przyłączy wodociągowych, w tym, dla których pobór wody rozliczany jest na podstawie wskazań wodomierzy głównych oraz na podstawie przeciętnych norm zużycia. Ilość hydrantów na terenie gminy wynosi około 400 sztuk. Natomiast zdroje uliczne, studnie publiczne oraz fontanny na obszarze gminy nie występują. Ogólny pobór wody ze wszystkich ujęć wód podziemnych w 2020 roku wyniósł 209 231 m³. Usługę eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi sieci wodociągowej będącej własnością Gminy Stary Zamość na terenie gminy Stary Zamość wykonuje na zamówienie Gminy, na podstawie zawartej z Gminą umowy, przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Usługa w/w obejmuje również utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i odczyt wodomierzy.

System kanalizacji sanitarnej

Na terenie gminy nie istnieją zbiorcze systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonuje mała oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki z 28 mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej, Banku Spółdzielczego, Szkoły Podstawowej i apteki. Ścieki z obiektów użyteczności publicznej jak Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz szkoły w Udryczach, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych oraz wywożone do oczyszczalni na zlecenie. Duża część gospodarstw w gminie posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków, które wybudowano przy wsparciu gminy i zaangażowaniu środków zewnętrznych.

Zaopatrzenie w gaz

Niemal cały obszar gminy został zgazyfikowany. Źródłem zasilania jest stacja redukcyjna zlokalizowana obok gazociągu tranzytowego we wsi Wisłowiec. Przez obszar gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 250 relacji Zamość – Krasnystaw. Poza zbiorczym zaopatrzeniem w gaz pozostaje rozproszona i kolonijna zabudowa zagrodowa w niektórych sołectwach. Zrealizowana sieć gazowa zapewnia dostawę gazu dla celów gospodarczych, ciepłowniczych oraz usług i rzemiosła. Istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej średnioprężnej.

Zaopatrzenie w ciepło

Gmina Stary Zamość nie posiada centralnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej. Obiekty użyteczności publicznej będące w gestii gminy wyposażone są w lokalne kotłownie na opal stały (szkoły, Urząd Gminy, GOK). Budynek wielorodzinny Spółdzielni Mieszkaniowej, Bank Spółdzielczy oraz apteka wyposażone są w lokalne piece gazowe. Ponieważ cały obszar gminy jest zgazyfikowany, z gazu do celów grzewczych korzysta także wiele gospodarstw domowych. Pozostałe korzystają z urządzeń opalanych węglem lub drewnem opałowym.

Skip to content