Ogłoszenie o I przetargu – sklep Chomęciska Małe

 WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że w dniu 29.05.2024 r. o godz. 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu usytuowanego  na działce nr 750/3 w obrębie Chomęciska Małe, stanowiącego własność Gminy Stary Zamość.

Działka nr 750/3 jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00052707/1.

Przedmiotem przetargu jest budynek sklepu o pow. 71,00 m² oraz przyległy grunt o pow. 200 m², przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, podane w wykazie wywieszonym w dniu 25.03.2024 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Chomęciska Małe. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 26.03.2024 r.

Wywoławcza wysokość czynszu 300,00 zł brutto miesięcznie za 71,00 m² powierzchni użytkowej budynku.

             Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
  2. wpłata wadium w wysokości 20% równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 23.05.2024 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

WÓJT  GMINY

 (-)  Waldemar  Raczyński

 

 

Skip to content