I przetarg na dzierżawę nieruchomości Wierzba – działka nr 1054/4

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość

położoną w miejscowości:

 

  1. Wierzba– działka nr 1054/4

– wywoławcza wysokość czynszu 0,19 q pszenicy rocznie

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ujęta w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2023 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość. Informacja o zamieszczeniu ww. wykazu została zamieszczona w prasie w dniu 30.05.2023 r.

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 01.08.2023 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 28.07.2023 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

          uczestnik , który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Skip to content