Środowisko

Gmina Stary Zamość

Panuje krajobraz rolniczy złożony z mozaiki pół uprawnych, śródpolnych zadrzewień, a także łąk i pastwisk oraz zabudowy wiejskiej.  Użytki rolne zajmują 68,55 km2, natomiast połacie lasów tylko 16,15 km2. Mimo to lasy są ważnym elementem krajobrazu gminy. Charakteryzuje je duży udział buka, są to laski2przeważnie grądy porozrzucane w formie wysp po polach. Wycinka pod grunty orne i II wojna światowa zrobiły swoje. Ale brak dużych zakładów przemysłowych są dobrymi czynnikami dla rozwoju środowiska przyrodniczego w naszej gminie. Ponadto 50% powierzchni gminy położone jest na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Projektowany jest również rezerwat przyrody w lesie Pańska Dolina obok oznakowanej ścieżki turystycznej, porośnięty buczyną karpacką, modrzewiem, świerkiem, sosną. Stanowi on ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa typowego dla regionu. Różnorodność przyrody i jej bogactwo sprzyja spragnionym ciszy i wypoczynku.

 

Mapa przyrodnicza gminy Stary Zamość
alt Legenda do mapy
Kolor Znaczenie
zielony lasy
żółty sady
niebieski rzeki
fioletowy Skierb. P. K.
brązowy drogi
Stary Zamość miejscowość
Pańska Dolina kompleks leśny
Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Skierbieszowski Park Krajobrazowy Połowa terenów naszej gminy, tj. około 48 km2, leży w obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1995 roku. Są to tereny gminne położone na wschód od drogi krajowej E-17 z wyłączeniem południowej części gminy. Na...

czytaj dalej
Fauna i flora

Fauna i flora

Fauna Fauna Parku ze względu na stosunkowo niedużą ilość lasów i wód jest dość uboga. Wśród ptaków najpospolitszymi są: błotniak stawowy, bogatka, łozówka, derkacz, dzięcioł duży, gawron, kawka, jastrząb gołębiarz, sierpówka, grzywacz, sójka, kos, szpak, kwiczoł,...

czytaj dalej
Gleby

Gleby

W obszarze gminy przeważają gleby kompleksów pszennych – lessowe, zaliczane do gleb brunatnych oraz wytworzone z wapieni kredowych rędziny (w obszarze Działów Grabowieckich). W dolinach cieków wodnych (ciek farens) występują gleby torfowe i mułkowo – torfowe. Z lessów...

czytaj dalej
Stosunki wodne

Stosunki wodne

Wody podziemne W granicach gminy wody podziemne występują w różnych skałach wodonośnych zależności od rzeźby terenu, na różnych głębokościach. Zasadniczy poziom wodonośny występuje w utworach górnej kredy; z uwagi na zmienność litologiczną profilu pionowego skał...

czytaj dalej
Klimat

Klimat

Obszar gminy znajduje się w zasięgu lubelsko – zamojskiego regionu klimatycznego, który cechuje się dominacją wpływów kontynentalnych. Klimat lokalny gminy modyfikowany jest przez warunki fizjograficzne – rzeźba terenu, głębokość zalegania wód gruntowych, rodzaj...

czytaj dalej
Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Gmina Stary Zamość położona jest w granicach makroregionu Wyżyny Lubelskiej, w mezoregionie Działów Grabowieckich (większość obszaru) oraz mezoregionu Padołu Zamojskiego (część południowa). Działy Grabowieckie – stanowią najwyższą część Wyżyny Lubelskiej (kulminacja...

czytaj dalej
Skip to content