Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu (GOPS)

Gmina Stary Zamość

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stary Zamość 6
22-417 Stary Zamość
Tel./Fax. 84 616 32 43

gops-stzamosc@wp.pl
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

NIP: 922 17 33 929

Elektroniczna Skrzynka Podawczana ePUAP:

/GOPSStaryZamosc/SkrytkaESP

 

Administrator Danych Osobowych GOPS:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów w GOPS w Starym Zamościu

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina

O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Celem działań GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych na poziomie odpowiadającym godności człowieka. GOPS podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Najczęstszymi przyczynami korzystania przez mieszkańców gminy ze świadczeń pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Osoby kwalifikujące się do świadczeń finansowych i rzeczowych z pomocy społecznej muszą spełniać ustawowe przesłanki tzn. kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodów wymienionych w art. 7 ustawy.

Poza wsparciem materialnym mieszkańcy gminy mogą otrzymać w GOPS, niezależnie od sytuacji dochodowej, pomoc w formie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w sferze osobistej i społecznej poprzez usprawnianie ich w pełnieniu odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest bardzo ważnym aspektem działalności Ośrodka, gdyż ma na celu włączenie odbiorców świadczeń w proces ich usamodzielniania, odzyskiwania dobrostanu i inkluzji społecznej.

GOPS jest jednym z lokalnych partnerów w realizacji zadań zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój infrastruktury społecznej oraz integrację społeczno-zawodową mieszkańców gminy.

Pracownicy

Kierownik GOPS
Anna Barbara Molas
Tel. 84 61 64 252

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz w każdą środę od godz. 15:30 do 16:00

Główny Księgowy Elżbieta Klus
Tel. 84 61 64 256

Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Klimaszewska
Tel. 84 61 63 243

Asystent Rodziny
Ewelina Smyk
Tel. 84 61 63 243

Specjalista Pracy Socjalnej
Ewa Luchowska
Tel. 84 61 64 254

Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Hamerla-Dawid
Tel. 84 61 64 255

Specjalista Pracy Socjalnej
Magdalena Denkiewicz – Proć
Tel. 84 61 64 251

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
Paweł Sałamacha
Agata Rybak
Tel. 84 61 64 253

Wieloosobowe stanowiska pracy-opiekun
Ewa Birut-Stadnik
Małgorzata Mędziak
Marzena Michalak
Dorota Pieczykolan
Magdalena Smotryś
Małgorzata Wójcik

Kierowca
Sebastian Tchórz

Działalność GOPS

Zasiłek Rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i...

czytaj dalej
Skip to content