Ogłoszenie o II przetargu na wynajem budynku sklepu w Chomęciskach Małych

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu usytuowanego na działce nr 750/3 w obrębie Chomęciska Małe, stanowiącego własność Gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 22.07.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. użytkowej 71 m² oraz grunt o pow. 200 m², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, podany w wykazie wywieszonym w dniu 16.05.2022 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Chomęciska Małe.
Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 17.05.2022 r.

Działka nr 750/3 jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00052707/1.

Wywoławcza wysokość czynszu 300,00 zł brutto miesięcznie za 71 m² powierzchni użytkowej budynku.

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem ww. budynku sklepu odbędzie się
w dniu 30.09.2022 r. o godz. 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość 2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 26.09.2022 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

 

 

Skip to content