Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych – Ośrodek Zdrowia

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość, stanowiącym własność Gminy Stary Zamość. Pomieszczenia przeznaczone są na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość, określonej w ustawie z dnia 27.10.2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (
Dz.U.2022.2527) oraz opieki stomatologicznej.

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia użytkowe o pow. 201 m², znajdujące się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym nr 30 w miejscowości Wierzba, przeznaczone na działalność w zakresie prowadzenia usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Stary Zamość, określonej w ustawie
  z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2022.2527) oraz opieki stomatologicznej a także przyległy grunt o pow. 1 100 m².
 2. Ww. budynek usytuowany jest na działce nr 110 w obrębie Wierzba, gmina Stary Zamość.
  Działka jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00010532/7.
 1. Przedmiot przetargu został ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu wywieszonym w dniu 09.12.2022 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Stary Zamość,
  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Wierzba. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 13.12.2022 r.
 2. Wywoławcza wysokość czynszu najmu miesięcznie 3 500 zł brutto za całą powierzchnię pomieszczeń użytkowych.

Dodatkowe informacje:

– Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.03.2023 r. na czas nieokreślony.

– Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do udzielania podstawowych usług zdrowotnych w przedmiocie przetargu niezwłocznie tj. od 01.03.2023 r.

– Czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, publikowanym przez GUS. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

– Najemca poza czynszem zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich opłat i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotu najmu, a w szczególności kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz stałych odpadów komunalnych, wywozu nieczystości
i odpadów medycznych, podatków, remontów i napraw bieżących, ubezpieczenia oraz opłat za inne media (m.in. energia i gaz) na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z dostawcą usług.

– Odśnieżanie i sprzątanie obiektu oraz terenu będącego przedmiotem przetargu należeć będzie do Najemcy.

– Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu ani jego części osobie trzeciej do używania oraz podnajmować bez wyrażonej na piśmie zgody Wynajmującego. Najemca po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego może podnajmować pomieszczenia w lokalu tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym usługi zdrowotne.

– Za ewentualne adaptacje (budowa ścianek działowych wymaga pisemnej zgody Wynajmującego), zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt, w tym medyczny odpowiedzialny jest Najemca zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i finansowym.

– W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2022.1731 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 03.02.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość dokument potwierdzający posiadanie statusu podmiotu leczniczego.

– Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 03.02.2023 r. do godz. 10:00 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oświadczenie, że zapewnią w lokalu świadczenie nieodpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologicznej na podstawie umowy z NFZ.

– Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza.

            Przetarg ustny na wynajem w/w pomieszczeń odbędzie się w dniu  07 lutego 2023 r. o godzinie 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
 2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 03.02.2023 r.na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

 

WÓJT  GMINY

                                                                                                           (-)  Waldemar  Raczyński

Skip to content