Wykaz nr 50/23 z dnia 23.05.2023 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  50/23  z dnia 23.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

0,1709 ha z działki

nr 1054/4

0,4923 ha

Br/RIVb 0,1159 ha

Br/RV 0,0550 ha

użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy rocznie

Skip to content