ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U.2021.2213)

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe podane w wykazie wywieszonym w dniu 28.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach, oznaczone jako:

1. działka nr 71 o pow. 0,30 ha, położona w obrębie Udrycze Koniec –
cena wywoławcza
14 500,00 zł

Działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze gminnej.

2. działka nr 445 o pow. 0,03 ha, położona w obrębie Wierzba –
cena wywoławcza
3 800,00 zł

Działka jest niezabudowana, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze krajowej i powiatowej.

3. działka nr 1054/3 o pow. 0,4918 ha, położona w obrębie Wierzba –
cena wywoławcza
23 600,00 zł

Działka jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00083366/4, usytuowana przy drodze gminnej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się
w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość w dniu 05 stycznia 2023 r.
w następujących godzinach:

działka Data Godz.

 

nr 71 o pow. 0,30 ha, położona w obrębie Udrycze Koniec

05.01.2023 r

9°°
działka nr 445 o pow. 0,03 ha, położona w obrębie Wierzba

05.01.2023 r.

10°°
działka nr 1054/3 o pow. 0,4918 ha, położona w obrębie Wierzba

05.01.2023 r.

11°°

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 31.12.2022 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Skip to content