WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

Nieruchomość położona w obrębie Wisłowiec oznaczona działką nr 59/2 pow. 0,44 ha. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 127 000,00 zł. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 80 000,00 zł.

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej. Stanowi własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 20.04.2018 r. i   drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 31.08.2018 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiot   rokowań podany był w wykazie wywieszonym w dniu 13 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, sołectwie oraz na stronie internetowej urzędu. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie.

Rokowania odbędą w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Wisłowcu” w sekretariacie Urzędu Gminy,  pok. 2 w terminie do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10:00.

Zgłoszenie winno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;

3. Datę sporządzenia zgłoszenia;

4. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2018.121, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn zm.).

5. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

6. Kopię dowodu wpłaty wadium.

I. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia, 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2018.121, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
  • Wpłacenie 10% ceny wywoławczej nieruchomości, w pieniądzu do 08.10.2018 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
  • Wadium wniesione przez uczestnika rokowań , który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.
  • Pozostałym uczestnikom rokowań – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu rokowań.
  • Cena nieruchomości osiągnięta w drodze rokowań podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .
  • W przetargu mogą brać udział osoby spełniające warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (
  • Wójt Gminy Stary Zamość zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
  • Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

podaje do publicznej wiadomości ,

 że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 20.04.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 13.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwie, oznaczona jako:

działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha, położona w obrębie Wisłowiec – cena wywoławcza 127 000,00 zł.

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

W przetargu mogą brać udział osoby spełniające warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018.1405 t.j. z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić  w pieniądzu do 27.08.2018 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy

 

 

WÓJT  GMINY

Waldemar  Raczyński

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu 11.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach, oznaczona jako:

działka nr 235/15 o pow. 0,2998 ha, położona w obrębie Stary Zamość – cena wywoławcza 15 669,00 zł.

W/w działka jest rolna, niezabudowana, obciążona służebnością przejazdu do działek sąsiednich, ujawniona w kw nr ZA1Z/00056952/1, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 16.07.2018 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy

     Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu oraz w sołectwie Stary Zamość i Stary Zamość – Gościniec Kmicica, a także na stronie internetowej http://ugstaryzamosc.bip.lubelskie.pl oraz prasie.

 

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 237/18  z dnia 26.04. 2018 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

 

                       

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Pow. nierucho-mości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Karolówka Leśna

8,90 ha z działki

nr 18/4

10,94 ha

RIIIb 7,27 ha, RIVa 0,41 ha,

PsIV 1,22 ha

użytkowanie rolnicze

19,65 q

pszenicy rocznie

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość
nr 236/18  z dnia  26.04.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb:  Chomęciska Małe

Działka niezabudowana 

nr 416

kw nr ZA1Z/00064048/0

pow. 0,27 ha

RIVa  
0,14 ha

RIVb  
0,09 ha

RV
0,04 ha

Nieruchomość gruntowa

8000,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) upływa z dniem 14.06.2018 r.