Ochrona przyrody

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

spk2Połowa terenów naszej gminy, tj. około 48 km2, leży w obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1995 roku. Są to tereny gminne położone na wschód od drogi krajowej E-17 z wyłączeniem południowej części gminy. Na terenie parku leżą następujące obręby: Krasne, Podkrasne, Wierzba, Wisłowiec, Majdan Sitaniecki, Udrycze, Chomęciska Małe, Borowina Starozamojska.

 

drogaCelem powołania parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej (190 – 313 m n.p.m.), oraz mozaiki siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych przy północno-wschodniej granicy ich gromadnego występowania z charakterystyczną florą i fauną. Walorem krajobrazu Skierbieszowskiego PK jest falisto-pagórkowata rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów lessowych.

 

Planowany rezerwat leśny „Pańska Dolina”

las2Powierzchnia leśna projektowanego rezerwatu wynosi około 54ha. Ma on ochraniać różnowiekowe, lite drzewostany bukowe. Na północnym-wschodzie jego obszaru występuje starodrzew buka z dużym udziałem grabu. Występują tu rzadkie gatunki runa leśnego: paprocie  Polystychium lobatum i Phegopteris dryopteris i turzyca orzęsiona. Gęsta sieć wąwóz nadaje atrakcyjność krajobrazową temu miejscu.

 

 

 

 

 

Pomnik przyrody

janmajdanLipa drobnolistna o obwodzie 520cm i wysokości 20m w Majdanie Sitanieckim. Lipa groziła przewróceniem i została znacznie podcięta. Obecnie pozostał po niej jedynie tzw. „świadek”. Pomnik jest objęty specjalnym programem ochrony i odpowiednio pielęgnowany.

Skip to content