Wnioski, formularze, wzory do pobrania: Podatki i opłaty, CEIDG, Budownictwo…

Wnioski, formularze, wzory do pobraniaFormularze:

 

Działalność gospodarcza

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ znajduje się na stronie CEIDG dla przedsiębiorców w dolnej części strony w sekcji Pliki do pobrania.

Na poniższej stronie możliwe jest również złożenie wniosku on-line:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

 

Podatki

Deklaracje na podatek rolny i gospdarowanie odpadami komunalnymi (BIP)

 

Budownictwo

Wniosek – informacja o planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wydanie warunków na budowę ogrodzenia

Wniosek o wydanie warunków na zjazd

Deklaracje o sposobie ogrzewania, rodzaju pieca w budynku

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (firmy)

 

Geodezja

Wniosek na usunięcie drzew

Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących wywrot / złom

Odszkodowanie za wyrządzone w gospodarstwie szkody przez bobry

 

Wodociągi i nieczystości ciekłe

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (BIP)

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody

Formularz sprawozdania kwartalnego nieczystości płynne

 

USC i Ewidencja Ludności:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgoszenie pobytu czasowego

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Pełnomocnictwo do zameldowania lub wymeldowania

UKR

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине

 

Wybory 2023:

Pełnomocnictwo do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Ochrona Danych Osobowych (RODO):

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych (Administrator danych osobowych)

 

Sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ

https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-rb-z-rb-n

 

Skip to content