Zapisy na żywność w terminie od 20 listopada do 20 grudnia 2023 roku

ue pomoc zywnosciowa 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż prowadzone będą zapisy do Podprogramu 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pomocą żywnościową w ramach PFE PŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023, proszone są o zgłaszanie się w terminie od 20 listopada do 20 grudnia 2023 roku do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do PO PŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2023 prowadzone będą także obowiązkowe działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z PFE PŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2023 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Zamościu tel. 84 616 32 43, tel. komórkowy 512434980 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops-stzamosc@wp.pl

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń

Skip to content