Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 3/21 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  3/21  z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Krasne

działka nr 335/2 0,18 ha

RIIIa 0,10 ha

RIIIb 0,08 ha

użytkowanie rolnicze

0,47 q

pszenicy rocznie

Skip to content