Wykaz nr 237/18 z dnia 26.04. 2018 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 237/18  z dnia 26.04. 2018 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

 

                       

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Pow. nierucho-mości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1.

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Karolówka Leśna

8,90 ha z działki

nr 18/4

10,94 ha

RIIIb 7,27 ha, RIVa 0,41 ha,

PsIV 1,22 ha

użytkowanie rolnicze

19,65 q

pszenicy rocznie

 

Skip to content