Sprzedaż nieruchomości Chomęciska Duże działka nr 356 i Wisłowiec działka nr 59/2

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.1774   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana podana w wykazie wywieszonym w dniu 12 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość ,oraz n/w sołectwie , oznaczona działką nr :

1. Obręb Chomęciska Duże działka nr 356 o pow. 0,87 ha– cena wywoławcza 159 950,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej

2. Obręb Wisłowiec działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha – cena wywoławcza 141 300,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 5.12.2016 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

 

 

 

Skip to content