Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016 z org. pozarządowymi

Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z realizacji programu składane jest w związku z zapisem art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok uchwalony został 27 listopada 2015 roku – uchwała Rady Gminy Stary Zamość Nr IX/65/15.

W budżecie gminy Stary Zamość na 2016 rok na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano 110 000 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zarezerwowano w budżecie gminy 780 zł, w tym na konkurs pieśni patriotycznej 780 zł.

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na konkurs ogłoszony w miesiącu styczniu 2016 r. wpłynęły 2 oferty. Oceny możliwości realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, oceny kalkulacji kosztów i propozycję przyznanie środków poszczególnym organizacjom przedstawiła komisja powołana przez Wójta Gminy.
– Gminny Ludowy Klub Sportowy „Omega” -110 000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 0 zł
Umowę o dofinansowanie podpisano. Podmiot w terminie złożył sprawozdanie z realizacji zadań.

Po ogłoszeniu konkursu w miesiącu kwietniu 2016 r. na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tym na konkurs pieśni patriotycznej wpłynęła jedna oferta Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na kwotę równą kwocie ogłoszeniu tj. 780 zł.
Umowę podpisano. Podmiot realizujący zadanie w terminie złożył sprawozdanie z realizacji zadania.

W budżecie gminy Stary Zamość w II półroczu 2016 na realizację zadań w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wyasygnowano dodatkowo 40 000zł.
Ogłoszono konkurs. Ogłoszenia umieszczono na stronie internetowej gminy, w biuletynie informacji publicznej, na tablicach ogłoszeń. Wpłynęły 2 oferty. Komisja zaproponowała następujący podział kwoty 40 000 zł :
– Gminny Ludowy Klub Sportowy „Omega” – 37 000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 3 000 zł

Umowy o dofinansowanie podpisano. Podmioty w terminie złożyły sprawozdania z realizacji zadań.

Stary Zamość, 2017.05.31
Janusz Czarny
Sekretarz Gminy

Skip to content