Przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w dniu 12.07.2019 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r. w prasie, na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone w miejscowości:

 

1. Majdan Sitaniecki – działka nr 228

– wywoławcza wysokość czynszu 0,99 q pszenicy rocznie

2. Majdan Sitaniecki – działka nr 312/1

– wywoławcza wysokość czynszu 2,03 q pszenicy rocznie

3. Majdan Sitaniecki – 0,74 ha z działki nr 312/2

– wywoławcza wysokość czynszu 1,62 q pszenicy rocznie

4. Wierzba – 0,60 ha z działki nr 309

– wywoławcza wysokość czynszu 1,36 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 08.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

 

WÓJT GMINY

 

(-) Waldemar Raczyński

Skip to content