Przebudowa drogi gminnej nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże – FDS

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość

DOFINANSOWANIE 124 350 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 207 250,45 zł

Cele projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość obejmująca następujący zakres robót:

– mechaniczne usunięcie warstwy ziemi grubości do 10 cm z istniejącej nawierzchni bitumicznej (740,0*0,75)*2; 1110,00 m2,

– mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej (740,0*5,10); 3774,00 m2,

– mechaniczne skropienie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, (740,0*5,10); 3774,00 m2,

– wykonanie wyrównania nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, AC 16W – 50/70, warstwy wiążącej o grubości 5 cm po zagęszczeniu

(740,0*5,10)*2; 3774,00 m2,

– wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm, AC 11 S – 50/70, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm po zagęszczeniu (740,0*5,00); 3700,00 m2,

– uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

(740,0*0,75)*2+(10,0*2*1,25 – dodatkowa dolna warstwa przy przepuście)+(zjazdy: 506,25); 1641,25 m2.

Planowane efekty:

– Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi (zwiększenie nośności drogi, polepszenie odprowadzania wody z jezdni, zwiększenie przyczepności pojazdów, skrócenie drogi hamowania pojazdów),

– Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poziom bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych (zwiększenie szans uniknięcia wypadku w sytuacjach konfliktowych m.in. poprzez ulepszenie kruszywem poboczy gruntowych),

– Usprawnienie komunikacji, zwiększenie dostępności czasowej, Ułatwienie dostępności komunikacyjnej do znajdujących się w sąsiedztwie drogi nr 110234L budynków użyteczności publicznej (świetlico-remiza w Chomęciskach Dużych) oraz do lokalnych przedsiębiorstw, które będą miały lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

– Poprawa infrastruktury drogowej transportu zbiorowego, tj. dowóz dzieci i młodzieży do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Stary Zamość.

 

Harmonogram realizacji projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 110234L od km 0+310 do km 1+050 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość”

 

I. Realizacja robót.

 

Lp. Elementy i rodzaj robót Koszt ogółem brutto (zł) Koszt kwalifikowalny brutto (zł) Koszt niekwalifikowalny brutto (zł) Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót
1 Roboty przygotowawcze 2 730,60 2 730,60 0,00 08.2020-08.2020
2 Podbudowy 3 740,18 3 740,18 0,00 09.2020-09.2020
3 Nawierzchnie 172 366,67 172 366,67 0,00 09.2020-09.2020
4 Roboty wykończeniowe 28 413,00 28 413,00 0,00 09.2020-09.2020
SUMA 207 250,45 207 250,45 0,00  

II. Oddanie zadania do użytkowania.

Termin oddania zadania do użytkowania: 10.2020.

 

Mapka inwestycji

FDS Mapka inwestycji 110234L

droga chomeciska duze 110234L fds 01

 

droga chomeciska duze 110234L fds 02

 

droga chomeciska duze 110234L fds 03

 

droga chomeciska duze 110234L fds 04

 

 

Skip to content