Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba

efrr

Gmina Stary Zamość przystapiła do realizacji projektu pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17

Całkowita wartość projektu wynosi 5 930 367,22 zł wartość unijnego dofinansowania 4 580 364,91 zł
Nr projektu: RPLU.13.04.00-06-0047/17
Rozpoczecie realizacji: 28.08.2017 r.
Zakończenie realizacji: 26.11.2020 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.

Głównym celem jest poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Stary Zamość. Zrealizowane zostaną zadania: 1) Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na utworzenie CUS (nadanie obiektowi nowych funkcji użytecznych-społecznych, kulturowych, zagospodarowanie terenu, wyposażenie budynku w meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny; 2) Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej (nadanie przestrzeni nowych funkcji użytkowych-społecznych): montaż 3 urządzeń do zabawy i 2 do ćwiczeń na fundamentach betonowych, wyposażenie w 4 ławki, wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw, uporządkowanie terenu. Projekt służy realizacji zintegrowanych działań zorientowanych na poprawę zagospodarowania przestrzennego oraz stanu środowiska przyrodniczego a przede wszystkim przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu, będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji zamieszkujący sołectwo Wierzba Pierwsza, w tym szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak również mieszkańcy gminy korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury i potencjalni turyści, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, działający na terenie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: a) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury – 650 osób, b) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt. c) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 2,46 ha. d) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1 e) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 1 EPC.

Efekty i rezultaty projektu stanowią przejaw wypełniania Celu Szczegółowego 3 „Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprzez wspieranie podejmowania zatrudnienia przez osoby mające z tym problem oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia społecznego. Działania ukierunkowane na zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego na terenie gminy możliwe będą poprzez następujące kierunki interwencji: – Rozbudowa narzędzi zapewniających osobom wykluczonym dostęp do usług publicznych; – Rozwój aktywnych, form pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym społecznie; – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Skip to content