Projekt informatyzacji Urzędu

logo_unia_wrota

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łabunie jako liderem reprezentującym Gminy: Komarów Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary Zamość ,Zwierzyniec a Wykonawcą projektu Firmą WASKO SA wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest:

Rozbudowa i ujednolicenie platformy sprzętowej,

Budowa infrastruktury publicznego dostępu do Internetu/Infomaty, Hot-spoty/

Modernizacja sieci komputerowej,

Wdrożenie oprogramowania systemowego-modernizacja i ujednolicenie platformy oprogramowania komputerowego,

Wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację e-Urzędu.

Całkowita wartość zamówienia po przetargu stanowi kwotę 3 076 506,25 zł;

Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2 615 030,31 zł.

Koszty przypadające na uczestnika projektu wynoszą;

 • Gmina Komarów Osada – 498 285,30 PLN,
 • Gmina Krasnobród – 336 036,00 PLN,
 • Gmina Łabunie – 464 293,75 PLN,
 • Gmina Radecznica – 445 967,25 PLN,
 • Gmina Sitno – 319 215,75 PLN,
 • Gmina Szczebrzeszyn – 448 150,50 PLN,
 • Gmina Stary Zamość – 310 993,20 PLN,
 • Gmina Zwierzyniec – 253 564,50 PLN.

 

 

Każdy z uczestników zabezpiecza środki na wkład własny, w wysokości co najmniej 15% kosztów przypadających na danego uczestnika. Minimalne wartości zabezpieczenia środków własnych przypadające na poszczególnych uczestników:

 

 • Gmina Komarów Osada – 747 42,80 PLN,
 • Gmina Krasnobród – 50 405,40 PLN,
 • Gmina Łabunie – 69 644,06 PLN,
 • Gmina Radecznica – 66 895,09 PLN,
 • Gmina Sitno – 47 882,36 PLN,
 • Gmina Szczebrzeszyn – 67 222,58 PLN,
 • Gmina Stary Zamość – 46 648,98 PLN,
 • Gmina Zwierzyniec – 38 034,68 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania -30 listopada 2011r

Skip to content