Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 edycja 2022

logo posilek w domu i szkole

 

 

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 edycja 2022

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina  Stary Zamość w roku 2022 r. uzyskała dofinansowanie w kwocie 139.000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 173.750,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;

2. Moduł dla dorosłych;

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W gminie Stary Zamość realizowane jest wsparcie  w ramach modułów 1 i 2 Programu, które przewidują udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Grupy docelowe objęte wsparciem:

• dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
• Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy

społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 Termin realizacji zadania od 1.01.2022 do 31.12.2022

 

posilek w szkole i w domu 2022

 

Skip to content