Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.) do których w szczególności należy:

 • umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem;

 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

 • udzielanie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawianym;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

 • dożywianie dzieci;

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania;

 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

 • sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym;

 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

 • praca socjalna;

 • sporządzanie sprawozdawczości.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych dla osoby samotnie gospodarującej.

 

Skip to content