Płatności dla małych gospodarstw

Plakat dla gospodarstw

 

Zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-20271 (Dz. U. poz. 1530) w 2023 roku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

  1. złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha
  2. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha
  3. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 finansowane w 100% z budżetu UE (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jednak rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe finansowanego w 100% z budżetu krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

Niezależnie od tego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo- klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustalana będzie jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych) złożyć w aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Na stronie internetowej ARiMR znajduje się także Instrukcja opisująca w jaki sposób dołączyć do złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw.

Płatnością dla małych gospodarstw powinni zainteresować się przede wszystkim rolnicy, w gospodarstwach których powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 ha i we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegają się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną.

Z dokonanej analizy wynika, że w 2023 roku ponad 637 tysięcy rolników wykazało we wnioskach o przyznanie płatności powierzchnię nie przekraczającą 5 ha użytków rolnych. Ponad 454 tysięcy rolników (ok. 71% rolników z powierzchnią nie przekraczającą 5 ha) we wnioskach ubiega się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną. Rolnicy Ci nie ubiegają się o płatności związane z produkcją, o płatności w ramach ekoschematów czy też o płatność dla młodych rolników. Są więc to rolnicy, którzy po złożeniu żądania płatności dla małych gospodarstw znacząco mogą podnieść kwotę przyznanych płatności. Do dnia 8 sierpnia 2023 r. żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw złożyło 1 715 rolników, co stanowi zaledwie 0,38% rolników potencjalnie kwalifikujących się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

 

UWAGA

 

„Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, jak i jego wycofanie

składa się wyłącznie w aplikacji eWniosekPlus

po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych.

 

Prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli do tej pory żądania w innej formie (przekazali żądanie e-mailem, w wersji papierowej do BP/OR/Centrali ARiMR) o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus

w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

 

ARiMR

Skip to content