Opieka wytchnienowa – edycja 2024

mrips

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

Gmina Stary Zamość planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę niepełnosprawną  wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku i 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 – do dnia 13 listopada 2023 r.

Skip to content