Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Gmina Stary Zamość  przystąpiła do realizacji  zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu  Solidarnościowego.

Gmina Stary Zamość  otrzymała środki na realizację usług opieki wytchnieniowej w wysokości 6000  zł,  na koszty obsługi 120 zł.

Przedmiotem umowy jest realizacja w 2024 przez Gminę zadania jakim jest  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1.  dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2.  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Usługami opieki wytchnieniowej w ramach Programu objęto 1 osobę w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( t.j. Dz. U. z 2024 r.poz. 296)

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia  27 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, Stary Zamość 6, pod numerem telefonu 84 61 632 43.

 

 

 

Skip to content