Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zadań w II półroczu 2010 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w II półroczu 2010 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I.                   RODZAJ ZADANIA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

II.                WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA    REALIZACJĘ W/W ZADANIA w II półroczu 2010 roku: 25 000 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

W roku 2009 zadanie było realizowane przez: a) Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 75 000 zł, b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, – wysokość dotacji 5 000 zł.

W roku 2010 zadanie było realizowane przez: a) Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 75 000 zł, b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, – wysokość dotacji 15 000 zł.

 

III.             ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

–  Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

–  Dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

–  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

–  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

 

IV.             TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

–  Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w II półroczu 2010 r. do dnia 31.12.2010 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V.                OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

–  Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2010 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

–  Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

–  Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnie 27 grudnia 2005roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2005, Nr 264, poz. 2207).

–  Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po  terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

 

VI.             TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

–  Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, która dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

–  Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

–  Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Skip to content