Ogłoszenie o I przetargu na wynajem trzech lokali

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem trzech lokali
w budynku jednokondygnacyjnym
stanowiącym własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są trzy lokale w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 usytuowanym na działce nr 488/2 w obrębie Stary Zamość ujęte w wykazie wywieszonym w dniu 14.09.2020 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Stary Zamość. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została
w Kronice Tygodnia w dniu 15.09.2020 r.
Opis ww. lokali:

  1. Lokal nr 1 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 43,64 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 43,64 m² powierzchni użytkowej lokalu
  2. Lokal nr 2 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 47,30 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 47,30 m² powierzchni użytkowej lokalu
  3. Lokal nr 3 w budynku jednokondygnacyjnym nr 5 o pow. 62,59 m²², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – wywoławcza wysokość czynszu 400 zł brutto za 62,59 m² powierzchni użytkowej lokalu

Dodatkowe informacje dotyczące ww. lokali:

  1. Brak urządzeń do podgrzewania wody
  2. Pomieszczenia nie są malowane
  3. Najemca własnym staraniem zamontuje licznik wody w wynajmowanym lokalu. Koszt zamontowania licznika może zostać rozliczony w czynszu na wynajem.

Działka nr 488/2 na której znajduje się budynek z trzema lokalami do wynajęcia jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00056259/3.

            Przetarg ustny na wynajem w/w lokali odbędzie się w dniu 20.11.2020 r.
o godzinie 10°° w budynku nr 5 w Starym Zamość – wejście z tyłu budynku, od strony Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 16.11.2020 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość      nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Proszę w tytule wpłaty wpisać na który lokal wpłacone zostało wadium tj. nr lokalu oraz jego powierzchnia.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

 

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

Skip to content