Ogłoszenie konkursowe 2023 sport

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j. z późn zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2023 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

  1. RODZAJ ZADANIA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA   REALIZACJĘ W/W ZADANIA w 2023 roku: 120 000 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

W roku 2022 zadanie było realizowane przez Klub Sportowy ,, OMEGA”, wysokość dotacji 130 000 zł.

  1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

– Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022r. poz. 1327 t.j. z późn. zmianami)

– Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

– Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

– Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

  1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

– Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w 2023 roku od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.  W związku z zapisami § 5 ust 1 wzoru umowy, będącego załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 roku (Dz.U. 2018.poz.2057), uzgadnia się możliwość przesunięć pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów w ramach danego działania. Zwiększenie wydatku może nastąpić w wysokości do 10%.                        

  1. OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

– Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2023 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

– Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022r. poz. 1327 t.j. z późn. zmianami) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.  

– Oferty należy składać na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).

– Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

  1. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

– Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

– Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

– Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Skip to content