Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Udrycze-Wola, gmina Stary Zamość

DPR Tablica RFIL droga Udrycze Wola

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 76 974,30 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 152 974,30 zł

 

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w obrębie Udrycze Wola, gmina Stary Zamość

Długość całkowita modernizowanego odcinka: 0,340 km.

Zakres robót:

  1. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi grubości do 10 cm z istniejącej podbudowy,
  2. Mechaniczne skropienie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
  3. Wyrównanie oraz wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie, średnia gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm,
  4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, AC 16 W – 50/70, warstwa wiążąca o grubości 4 cm po zagęszczeniu,
  5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm, AC 11 S – 50/70, warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu,
  6. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie, średnia gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm,
  7. Przełożenie wysokościowe zjazdów z kostki betonowej wraz z krawężnikiem/ obrzeżem na podsypce cementowo-piaskowej 5,0 Mpa,
  8. Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie, średnia gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm,
  9. Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych – zakup wraz z montażem: tablica informująca o dofinansowaniu drogi (2 szt.).

Opis i cele zadania:

Przedmiotowa droga posiada status drogi publicznej o numerze ewidencyjnym 110208L, należy do kategorii dróg gminnych. Jest drogą ogólnodostępną o znaczeniu lokalnym, przeznaczoną do ogólnego użytku publicznego. Stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

Droga położona jest w miejscowości Udrycze-Wola, przebiega przez tereny rolnicze oraz luźnej zabudowy. Służy głównie jako droga dojazdowa do pól uprawnych oraz dojazd do zabudowań gospodarstw rolnych i innych obiektów położonych w jej sąsiedztwie w miejscowości Udrycze-Wola. Ponadto droga umożliwia dojazd do lasów leśnictwa Pańska Dolina, ułatwia dostęp do obszaru lokalnego obwodu łowieckiego dla dzierżawiącego go koła łowieckiego oraz do terenu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego dla zwiedzających go turystów. Droga obsługuje ruch lokalny związany z uprawą roli i życiem mieszkańców wsi, obsługuje gospodarstwa rolne o powierzchni około 100 ha.

Dokonana inwentaryzacja w terenie wykazała potrzebę wykonania pilnych prac ochronno-zabezpieczających na odcinku od km 2+980 do km 3+590, mających na celu powstrzymanie dalszej degradacji drogi. Wykonanie robót przewidzianych w  dokumentacji technicznej, związanych z  modernizacją (przebudową) drogi, poprawi w sposób istotny stan techniczny istniejącej drogi i zabezpieczy ją przed dalszym niszczeniem oraz zlikwiduje uciążliwe dla jej użytkowników odkształcenia i zapylenie. W wyniku przebudowy nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Przeprowadzenie modernizacji przedmiotowej drogi polepszy warunki dojazdu do gruntów rolnych położonych w miejscowości Udrycze-Wola w Gminie Stary Zamość. Przebudowana droga usprawni komunikację, zmniejszy czas i koszt dojazdu do pól uprawnych, zmniejszy utrudnienie ruchu innym pojazdom, a także znacznie poprawi warunki gospodarowania. Dogodniejszy dojazd do gruntów rolnych przyśpieszy prace polowe, równa nawierzchnia drogi ograniczy w istotnym stopniu niszczenie sprzętu rolniczego. Dodatkowo zmodernizowana droga poprawi dostęp do lasów leśnictwa Pańska Dolina, lokalnego obwodu łowieckiego, obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego dla zarządzających nimi instytucji, zwiedzających je turystów i mieszkańców gminy. Inwestycja drogowa będzie realizowana w granicach pasa drogowego, nie będzie miała wpływu na istniejącą strukturę działek i użytków. Znaczna poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi po przebudowie skróci czasu przejazdu przez co istotnie ograniczy emisję spalin i pyłów pojazdowych do gruntów rolnych. Nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia gleb, które powoduje obniżenie plonów, zanieczyszczenie upraw, a także całkowite wyginięcie niektórych gatunków roślin. Przewidziane roboty drogowe nie obejmują wykonania wykopów, nasypów i odwodnienia, dzięki temu inwestycja nie wpłynie istotnie na poziom wód gruntowych mający znaczący wpływ na wilgotność gleb, przekładającą się bezpośrednio na pokrycie powierzchni ziemi roślinami uprawnymi.

 

Harmonogram realizacji projektu

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w obrębie Udrycze Wola, gmina Stary Zamość

 

I. Realizacja robót.

 

Lp. Elementy i rodzaj robót Koszt ogółem brutto (zł) Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót
1 Roboty przygotowawcze 883,39 07.2020-08.2020
2 Podbudowy 46215,04 08.2020-08.2020
3 Nawierzchnie 79732,23 08.2020-08.2020
4 Roboty wykończeniowe 25159,65 08.2020-08.2020
5 Oznakowanie dróg i urządzenia BRD 984,00 08.2020-08.2020
SUMA 152974,30  

II. Oddanie zadania do użytkowania.

Termin oddania zadania do użytkowania: 08.09.2020.

 

 

 droga Udrycze Wola 10208L RFIL 2020 1

 

droga Udrycze Wola 10208L RFIL 2020 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content