Konsultacje społeczne od 9 do 14 sierpnia 2017 r. w spr. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Stary Zamość, dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, iż w dniach od 9 sierpnia 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:

  1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 10.08.2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@staryzamosc.pl lub telefonicznie pod nr 84 6164231 podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość.
  2. Debaty Konsultacyjnej w dniu 10.08.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Gminy sala 32.
  3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji”). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017 r. do Urzędu Gminy Stary Zamość pocztą tradycyjną (Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oraz elektroniczną na adres: gmina@staryzamosc.pl, a także złożyć bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 9 sierpnia 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji”) oraz w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Formularz Konsultacyjny dotyczący projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Ankieta na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Mapy Gminy Stary Zamość: Negatywne zjawiska gospodarcze, Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne, Negatywne zjawiska społeczne, Negatywne zjawiska środowiskowe, Negatywne zjawiska techniczne, Podobszary rewitalizacji, Podobszary zdegradowane

Skip to content