Konsultacje społeczne dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji (16-22 sierpnia 2017 r.)

Stary Zamość, dnia 11 sierpnia 2017r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY Stary Zamość

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.plw sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 17 sierpnia 2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Zamość.

3. Warsztatów w dniu 17 sierpnia 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 16 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Stary Zamość, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 22 sierpnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, w tym propozycji przedsięwzięć jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość na lata 2017 – 2023

Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć KONSULTACJE SPOŁECZNE – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

 

Skip to content