konkurs ofert na realizację zadań w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i trady

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 239)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2016 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania, zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

I. RODZAJ ZADANIA

Ochrona dóbr kultury i tradycji.

Konkurs pieśni patriotycznej.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA   REALIZACJĘ W/W ZADANIA w 2016 roku: 780 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

– Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r, poz.239)

– Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

– Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

– Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

– Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania do dnia 31.12.2016 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

– Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2016 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

– Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016, poz 239) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

– Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

– Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

– Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

– Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

– Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

VII. ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY Z UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI PRZEKAZANEJ DOTACJI

W roku 2015 na realizację zadania takiego samego rodzaju – konkurs pieśni patriotycznej przyznano 300 zł, w roku 2016 dotychczas, nie ogłaszano konkursu na tego typu zadania.

Skip to content