konkurs ofert na realizację zadań w 2014 r. przez org. pozarządowe w zakresie transportu dzieci

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 j.t.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2014 r. przez organizacje pozarządowe poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie transportu dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu gminy Stary Zamość do placówek na terenie miasta Zamość

 

  1.      RODZAJ ZADANIA

          Transport czworga dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z miejscowości: Chomęciska Duże – 2 osoby, Stary Zamość-1 osoba, Borowina-1 osoba, do następujących placówek oświatowych: -Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” Zamość, ul. Peowiaków 6a, 1 – osoba  -Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Zamość, ul. Orlicz-Dreszera 14, -2 osoby, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zamościu ul. Peowiaków 30a, 1 osoba. Zadanie będzie realizowane samochodami przystosowanymi do przewozu dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności z zapewnieniem opieki osoby posiadającej stosowne uprawnienia. 

 

II.       WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA      

          REALIZACJĘ W/W ZADANIA w 2014 roku: 30 000 zł. 

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

W roku 2013 na dowóz pięciorga dzieci do placówek w Zamościu przeznaczono 24 900 zł.

 

III.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

–  Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 j.t.)

–  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

–  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

–  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

  

  1.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

–  Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania (dowóz i odwóz) w 2014 r. w dni zajęć w placówkach z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

  1. OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

–  Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2013 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

–  Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t.) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

–  Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnie 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

–  Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po  terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

 

  1. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

–  Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

–  Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

–  Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.  

 

 

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                            Waldemar Raczyński

Skip to content