Konkurs ofert – Konkurs pieśni patriotycznej

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w II, III, IV kwartale 2014 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

  1. I.RODZAJ ZADANIA

Ochrona dóbr kultury i tradycji.

Konkurs pieśni patriotycznej.

  1. II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCHREALIZACJĘ W/W ZADANIA w 2014 roku: 786 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

  1. III.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

– Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 j.t. z późn. zmianami)

– Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

– Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

– Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

  1. IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

– Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania do dnia 31.12.2014 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

  1. V.OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

– Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 02.06.2014 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

– Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. z późn. zmianami)oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

– Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

– Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

  1. VI.TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

– Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

– Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

– Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

     VII.   ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU

               OGŁOSZENIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA

               PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY Z

               UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI PRZEKAZANEJ DOTACJI                            

               W roku 2013, w roku 2014 dotychczas, nie ogłaszano konkursu na tego typu

               zadania.

Skip to content