Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych klientów Gminy Stary Zamość

Obowiązek informacyjny

 

 Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych mieszkańców Gminy Stary Zamość a także innych klientów nie będących mieszkańcami Gminy Stary Zamość:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Stary Zamość
reprezentowana przez Wójta Gminy Stary Zamość,
Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość

 
1.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: tel. 84 616 42 31 lub w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość.

2.    Ponadto w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Stary Zamość Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Palus pod adresem email: inspektor@cbi24.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków prawnych ciążących na administratorze i uprawnień określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wynikających z przepisów o samorządzie terytorialnym: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn, zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

4.    Dane osobowe mieszkańców oraz innych klientów Gminy Stary Zamość przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, lub na podstawie zawartej umowy (art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6.    Podanie danych osobowych przez mieszkańców i klientów Gminy Stary Zamość w zakresie wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym Gminy Stary Zamość jest obowiązkowe, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.

7.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8.    Gmina Stary Zamość nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

9.    W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b.    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c.    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
e.    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;
f.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
g.    w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

 

Wójt Gminy Stary Zamość
Waldemar Raczyński

Skip to content