Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych klientów Gminnego Ośrodka Kultury

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych pracowników i klientów Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu:

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu, reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu z siedzibą w Starym Zamościu 5A, 22-417 Stary Zamość,

1.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem tel.: 84-615-34-29, e-mail: kulturagok@o2.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu.
2.    Ponadto w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Palus pod adresem email: inspektor@cbi24.pl
3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków prawnych ciążących na administratorze i uprawnień określonych w Statucie oraz Regulaminie Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu a także w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, miedzy innymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
4.    Dane osobowe klientów Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, lub na podstawie zawartej umowy (art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów o archiwizacji.
6.    Podanie danych osobowych przez klientów Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu w zakresie wskazanym w Statucie oraz Regulaminie Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu a także w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych przepisach szczegółowych jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
7.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
8.    Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
9.    W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b.    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c.    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
e.    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;
f.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
g.    w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Starym Zamościu
Magdalena Sienkiewicz – Karwacka

Skip to content