Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych dla

nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe

oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Stary Zamość przypomina o bardzo ważnym obowiązku jaki ciąży na właścicielach nieruchomości. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas za nieczystości ciekłe uważano wyłącznie ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. W nowelizacji ustawy rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym przypominam, że na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych, oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Zamość, przyjętym uchwałą Nr XL/303/23 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 08.05.2023 roku t.j. §9 ust.6:

Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku nieruchomości

oraz §9 ust.7:

Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób następujący, z zastrzeżeniem ust. 6:    
1) zbiorniki bezodpływowe – co najmniej raz w roku;        
2) osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – co najmniej raz na 2 lata.

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto informuję, iż osoby, które nie spełniły obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinni to niezwłocznie uczynić. Należy również pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość odebranych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilości osadów.

Na terenie gminy Stary Zamość usługi ww. zakresie świadczą następujące podmioty:

1. „EKO – TRANS” Mirosław Szewczuk

Szopinek 104 a, 22-400 Zamość

504 066 673

2.Krzysztof Seroka

Borowina 4B, 22-417 Stary Zamość

84 61 63 561

3.Anna Szajba

Borowina 4A, 22-417 Stary Zamość

84 61 63 734

4.Sławomir Szajba

Borowina 4A, 22-417 Stary Zamość

889 223 175

5.Zajazd Namysłowiak Tadeusz Pieczykolan

Wierzba 21, 22-417 Stary Zamość

84 61 63 410

6.ROLMIX Jerzy Juszczak

ul. 1-go Maja 20, 22-420 Skierbieszów

508 081 358

7.WC SERWIS POLSKA Sp. z o. o.

ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze

32 278 45 31

8.WNPSEROKA Marzena Seroka

Borowina 4B, 22-417 Stary Zamość

507 962 238

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński

Skip to content