II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – byłe szkoły postawowe

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

podaje do publicznej wiadomości ,

 że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9.12.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem   przetargu  są  nieruchomości zabudowane ,  podane w wykazie wywieszonym  w dniu  12 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach , oznaczone działkami nr :

1. Obręb Chomęciska Duże działka nr 356 o pow. 0,87 ha – cena wywoławcza  130 000,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej  , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej

2. Obręb Wisłowiec działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha – cena wywoławcza  100 000,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej  , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się    w dniu  28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

W przetargu mogą brać udział osoby spełniające warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U.2016.2052 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 24.04.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .  Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

Skip to content