I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 235/15 (0,2998 ha) w Stary Zamościu

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana w wykazie wywieszonym w dniu 11.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach, oznaczona jako:

działka nr 235/15 o pow. 0,2998 ha, położona w obrębie Stary Zamość – cena wywoławcza 15 669,00 zł.

W/w działka jest rolna, niezabudowana, obciążona służebnością przejazdu do działek sąsiednich, ujawniona w kw nr ZA1Z/00056952/1, usytuowana przy drodze powiatowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 16.07.2018 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy

     Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu oraz w sołectwie Stary Zamość i Stary Zamość – Gościniec Kmicica, a także na stronie internetowej http://ugstaryzamosc.bip.lubelskie.pl oraz prasie.

 

 

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

Skip to content