I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, ujętych w wykazie z dnia 16.04.2019 r.

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

– podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość. Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r. w prasie, na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach położone w miejscowości:

 

Chomęciska Duże – 1,00 ha z działki nr 338

– wywoławcza wysokość czynszu 2,10 q pszenicy rocznie

Udrycze-Koniec – 0,90 ha z działki nr 912/5

– wywoławcza wysokość czynszu 3,06 q pszenicy rocznie

Wisłowiec – działka nr 36/3

– wywoławcza wysokość czynszu 2,24 q pszenicy rocznie

Wisłowiec – działka nr 206/1

– wywoławcza wysokość czynszu 0,65 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

 

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 24.06.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT GMINY

Waldemar Raczyński

 

Skip to content