I przetarg na wynajem sklepu Chomęciska Duże

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014 poz.1490 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

            że w dniu 05.07.2019 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu usytuowanego na działce nr 334 w obrębie Chomęciska Duże, stanowiącego własność Gminy Stary Zamość.

Działka nr 334 jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00052707/1.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. 43,86 m² oraz przyległy grunt o pow. 37,55 m², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, podany w wykazie wywieszonym w dniu 29.04.2019 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Chomęciska Duże. Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 30.04.2019 r.

Wywoławcza wysokość czynszu 450,00 zł brutto miesięcznie za 43,86 m² powierzchni użytkowej budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 01.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

Skip to content