I przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych – wykaz z dn. 7.02.2017 r. i 14.03.2017 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

–        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 7.02.2017 r. i 14.03.2017r.  w prasie , na stronie BIP, tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 1,95ha ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha

– wywoławcza wysokość czynszu 5,96 q pszenicy rocznie

2. Stary Zamość – 0,18 ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha  

– wywoławcza wysokość czynszu 0,56 q pszenicy rocznie 

3. Stary Zamość – 0,70 ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha  

– wywoławcza wysokość czynszu 1,33 q pszenicy rocznie 

4. Stary Zamość – 0,47 ha z działki nr 233/1 o powierzchni 0,96  ha  

– wywoławcza wysokość czynszu 1,19 q pszenicy rocznie

5. Wierzba – działka nr 677/4 o powierzchni 0,31 ha  

– wywoławcza wysokość czynszu 0,87 q pszenicy rocznie 

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30.06. 2017 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

            W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 26.06.2017r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

–          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

–          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Skip to content