Gospodarka

altAktywność w sferze przemysłu wykazuje tendencje spadkowe. Cechą charakterystyczną jest dominacja przemysłów tradycyjnych, przy braku przemysłów nowoczesnych. Dostępne zasoby siły roboczej w obszarze gminy Stary Zamość stanowią łatwy i szybki element uaktywnienia obszaru pod warunkiem podniesienia poziomu wykształcenia, który jest relatywnie niski w porównaniu z innymi rejonami. Największa koncentracja podmiotów gospodarczych występuje w sołectwach położonych w wykształconym paśmie aktywności gospodarczej, który tworzą miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Chomęciska Małe, Wisłowiec Kolonia, Krasne, Udrycze Wola, Podkrasne, Nowa Wieś. Niedoinwestowanie obiektów usługowo – rzemieślniczych występuje w miejscowościach: Podstary Zamość, Chomęciska Duże, Wisłowiec.

Jednym z podstawowych wskaźników ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na rynku.

Skłonność do podejmowania działalności gospodarczej przez mieszkańców Starego Zamościa nie jest duża. Dane porównawcze ukazują, że skłonność ta utrzymuje się w średniej w stosunku do gmin sąsiednich. Należy pamiętać jednak, że gmina ma charakter typowo rolniczy. Charakterystyczne dla wielu gmin regionu jest załamanie gospodarcze spowodowane obostrzeniami na wschodniej granicy Państwa. Wiele małych firm zlikwidowało działalność gospodarczą, kiedy zamknął się rynek wschodni.

Stabilne fundamenty wzrostu gospodarczego budują przemyślaną polityką gminy po roku 2007, kiedy to Polska otrzymała kolejne fundusze unijne. Wzrost przedsiębiorczości, głównie tej drobnej, jest podstawą stabilnej gospodarki. W działaniach gminy nie można zapominać o zasobach ludzkich, czyli o mobilnym czynniku wzrostu gospodarczego. Wiele aspektów rozwoju gospodarczego gminy leży po stronie władz centralnych. Na te aspekty władze gminy nie mają wpływu. Podejmowana jest jednak współpraca z instytucjami centralnymi i wojewódzkimi w celu doskonalenia narzędzi wzrostu gospodarczego. Bardzo ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz ich rozwój jest tzw. otoczenie biznesu. W jego skład wchodzą przede wszystkim: banki, instytucje finansowe, organizacje oraz ośrodki wspierające rozwój przedsiębiorczości.

 

Skip to content