Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość (kolektory słoneczne)

 efrr

Gmina Stary Zamość przystąpiła do realizacji projektu pn. Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16

Całkowita wartość projektu wynosi 4 347 495,44 zł, zaś wartość dofinansowania 3 236 036,07 zł.
Nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0190/16.
Rozpoczecie realizacji: 16.06.2015 r.
Zakończenie realizacji: 29.11.2019 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość. Natomiast interesariuszami przedmiotowymi są mieszkańcy Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (398 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. W wyniku instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, gmina Stary Zamość zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny – ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych (węgiel, drewno), których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany. Zmniejszą się koszty ogrzewania wody, co przełoży się na oszczędności w budżetach domowych. Efektem będzie wzrost potencjałów rozwojowych gminy Stary Zamość, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego w regionie, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenia bilansu energii odnawialnej. Celem projektu jest również wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE.

 

Skip to content