Drugie spotkanie informacyjne ws. budowy obwodnicy Zamościa w ciągu DK74

Zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

Pierwsze spotkanie ws. budowy obwodnicy Zamościa

Spotkanie organizowane jest w związku z wnioskami i uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców w trakcie pierwszego spotkania oraz z wprowadzonymi zmianami projektowymi. Odbędzie się ono 18 kwietnia o godz. 16 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie (Zawada 271). Zarówno w trakcie spotkania, jak i po jego zakończeniu, każdy będzie mógł ponownie zgłosić na formularzu swoje  uwagi lub sugestie, dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych.   

Wypełniony i podpisany formularz (do pobrania poniżej) można przesłać do 7 maja 2023 r. pocztą tradycyjną na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075, Lublin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl.  

Obwodnica Zamościa  

Jest to jedna z siedmiu inwestycji w woj. lubelskim, planowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Droga będzie liczyć od 17 do 19,5 km (w zależności od wariantu) i ominie Zamość od północno-zachodniej strony. Początek zaplanowano na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3206L, gdzie połączy się z planowaną obwodnicą Szczebrzeszyna, a koniec na połączeniu z węzłem Zamość Sitaniec, który powstanie w ramach budowy drogi ekspresowej S17 (Piaski – Hrebenne). 

Co dalej?  

Planowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), dwupasową, o szerokości jezdni 7 m. Obecny etap prac projektowych pozwoli wybrać jej najkorzystniejszy wariant przebiegu oraz umożliwi złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU), która ostatecznie go zatwierdzi.    

Kolejnym etapem będzie wykonanie elementów koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania dla wskazanego w DŚU wariantu trasy oraz określi wytyczne dla projektu budowlanego.    

W dalszej perspektywie, kolejne prace przygotowawcze obejmą m.in. opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu zostanie przeprowadzona procedura związana z wykupem nieruchomości pod planowaną inwestycję w wybranym wariancie. 

Materiały

Mapy.zip 41.60MB

Źródło:
Skip to content