„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2024

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Stary Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 – do dnia 13 września 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby

z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1)    wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

       2)    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

       3)    wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

       4)    wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu – Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

 

Skip to content